Smt. Amrutben Mandubhai Gohil Kanya Kelvani Trust

"Amrut Kanya Chhatralaya"
Panchavati Main Road, Rajkot-360 001. (India) Gujarat
Phone: 0091-281-2431616 (Telefax)
Phone: 0091-281-2432053, 5565223
Email: spkktrust@yahoo.co.in
      vimalpankhania@rediffmail.com
      vimalpankhania2004@yahoo.co.in

Managing Trustee: Mr. Karsanbhai Becharbhai Pankhania